Chi tiết văn bản

Thông tin chính

89/QĐ-UBND
21/01/2021
Phó chủ tịch Lê Tấn Hổ
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh Phú Yên
Công văn
89_qd_210122085140.kyso.pdf